Política de privacidade

150 150 CORALIA

Política de privacidade

Miranda Priestly, S.L. informa os usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación, adquisición de produtos ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, Miranda Priestly, S.L. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD, e en Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD) (UE) 2016/679.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

En cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos, infórmase aos usuarios de que, en Miranda Priestly, S.L., adoptáronse  as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na citada normativa. Os datos persoais que se recollen nos formularios son obxecto de tratamento, unicamente, por parte do persoal de Miranda Priestly, S.L. ou dos Encargados do Tratamento aquí establecidos. Adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas aos datos que se facilitan e, ademais, instaláronse todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilitan.

VERACIDADE DOS DATOS

O Cliente ou Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos e comprométese a mantelos actualizados, comunicando, a Miranda Priestly, S.L., calquera modificación dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos seus datos e será o único responsable de cantos conflitos ou litixios puidesen resultar pola falsidade dos mesmos. É importante que, para que poidamos manter os datos persoais actualizados, o usuario informe a Miranda Priestly, S.L. sempre que houbese algunha modificación nos mesmos. En caso contrario, non podemos responder da súa veracidade.

EXERCICIO DE DEREITOS

A LOPD e o RGPD concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario sexan obxecto de tratamento por parte de Miranda Priestly, S.L., estes poderán exercer os seus dereitos. Para iso, o usuario deberá dirixirse, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), mediante correo electrónico a info@mirandapriestly.net, ou ben mediante comunicación escrita á dirección que aparece no noso aviso legal. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

O usuario poderá solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:

Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais.

Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión.

Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados por Miranda Priestly, S.L. para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito a opoñerse ao tratamento: Miranda Priestly, S.L. deixará de tratar os seus datos, salvo que por motivos lexítimos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións se teñan que seguir tratando.

Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra firma, Miranda Priestly, S.L. facilitaralle a portabilidade dos seus datos ao novo responsable.

No caso de que se outorgase o consentimento para algunha finalidade específica, o usuario ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se un usuario considera que hai un problema coa forma en que Miranda Priestly, S.L. está a manexar os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións ao Responsable de Seguridade ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos desagregados serán conservados sen prazo de supresión. En canto aos datos de Clientes, o período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo que o Cliente contrate. En calquera caso, será o mínimo necesario, podendo manterse ata:

4 anos: Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (obrigacións en materia de afiliación, altas, baixas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 e seg. Lei Xeral Tributaria (libros de contabilidade…).

5 anos: Art. 1964 Código Civil (accións persoais sen prazo especial).

6 anos: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidade, facturas…).

10 anos: Art. 25 Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

Os usuarios de listas de correo ou os subidos por Miranda Priestly, S.L. a páxinas ou perfís de RRSS, conservaranse ata que o usuario retire o consentimento.

Datos de candidatos (C.V.), de habelos: No caso de que o candidato non sexa seleccionado, Miranda Priestly, S.L. poderá manter almacenado o seu currículo un máximo de dous anos para incorporalo a futuras convocatorias, a menos que o candidato se manifeste en sentido contrario.

OBTENCIÓN E TRATAMENTO DE DATOS

Miranda Priestly, S.L. ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, Miranda Priestly, S.L. será considerada como Responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez Miranda Priestly, S.L. informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla a atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de produtos ou servizos e a xestión da relación comercial. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de Tratamento de datos persoais.

Miranda Priestly, S.L. pon a disposición dos usuarios unha serie de mecanismos telemáticos para a recollida e tratamento dos seus datos persoais, coas finalidades previstas anteriormente. Os datos persoais proporcionados de maneira telemática, ben sexa a través de e-mail, dos formularios de contacto desta web ou contratacións online serán utilizados para a xestión comercial e administrativa dos clientes e usuarios da empresa. Estes datos, serán tratados a través de servidores xestionados por https://www.loading.es/, que tamén é a empresa prestadora de servizos de correo electrónico, e, que terá a consideración de Encargado do Tratamento.

Tal e como establece a LSSICE, Miranda Priestly, S.L. comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como tales. A estes efectos, non será considerada como comunicación comercial a información enviada aos clientes para o mantemento da relación contractual existente.

En calquera caso, obteranse unicamente os datos precisos para poder realizar o servizo contratado, ou para poder responder adecuadamente á petición de información realizada polo usuario.

En ocasións, os datos persoais proporcionaranse a través de ligazóns a sitios web de terceiros. Neste caso, en ningún momento o persoal de Miranda Priestly, S.L. terá acceso aos datos persoais que o Cliente facilite aos devanditos terceiros.

SELECCIÓN DE PERSOAL

O aspirante que envíe comunicacións electrónicas a Miranda Priestly, S.L., coa finalidade de acceder aos procesos de selección de persoal da Entidade, autorízanos a analizar os documentos que foran remitidos (por exemplo, o C.V.), todo o contido que sexa directamente accesible a través de buscadores de Internet (por exemplo, Google), os perfís que manteña en redes sociais profesionais (por exemplo, LinkedIn), os datos obtidos nas probas de acceso e a información que revele na entrevista de traballo, co obxectivo de valorar a súa candidatura e poder, no seu caso, ofrecerlle un posto. No caso de que o candidato non sexa seleccionado, Miranda Priestly, S.L. poderá manter almacenado o seu C.V. durante un máximo de dous anos, para incorporalo a futuras convocatorias, a menos que o candidato manifeste o contrario.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS

Miranda Priestly, S.L. non cederá nin comunicará a ningún terceiro os datos, excepto nos casos legalmente previstos ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento, e sempre de acordo coas condicións xerais aprobadas polo usuario con anterioridade á contratación do mesmo. Así, ao contratar os nosos servizos, o usuario acepta que algún dos mesmos poidan ser, total ou parcialmente, subcontratados a outras persoas ou empresas, que terán a consideración de Encargados do Tratamento, cos que se conveu o correspondente contrato de confidencialidade, ou adherido ás súas políticas de privacidade, establecidas nas súas respectivas páxinas web. Tamén acepta que algúns dos datos persoais solicitados sexan facilitados a estes Encargados do Tratamento, cando sexa necesario para a efectiva realización do servizo contratado. O usuario poderá negarse á cesión dos datos aos Encargados do Tratamento, mediante petición escrita, por calquera dos medios anteriormente referenciados.

CONFIDENCIALIDADE

A información fornecida polo cliente terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados cos servizos contratados ou produtos adquiridos a Miranda Priestly, S.L. Miranda Priestly, S.L. obrígase a non divulgar nin revelar información sobre as pretensións do cliente, os motivos do asesoramento solicitado ou a duración da súa relación con este.

VALIDEZ

Esta política de privacidade e de protección de datos foi redactada por Millennium Protección de Datos, a día 27 de xullo de 2018, e poderá variar en función dos cambios de normativa e xurisprudencia que se vaian producindo, sendo responsabilidade do titular dos datos a lectura do documento actualizado, coa finalidade de coñecer os seus dereitos e obrigas a respecto diso en cada momento.

Política de privacidade

Se consente a utilización de cookies, continúa navegando ou fai clic nalgún link entenderase que consinte a nosa política de cookies e, por tanto, a instalación das mesmas no seu equipo ou dispositivo.

Se vostede quere, pode cambiar a configuración de cookies en calquera momento, configurando o seu navegador para aceptar, ou non, as cookies que recibe ou para que o navegador o avise cando un servidor queira gardar unha cookie.

Esta web utiliza cookies.
error: Contido protexido